WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Walne Zgromadzenie
Nasza oferta

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

  

W dniu 14 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 6/2019 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15 marca 2019 roku, do godziny 11:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek Biurowca położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3 (pokój nr 214).

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

na dzień 14 lutego 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 ust. 3 i 4 w zw. z § 54 Statutu Spółki w związku z wnioskiem akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. reprezentującego powyżej 50 % kapitału zakładowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 5, 6, 7, Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym
w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 14 lutego 2019 r. na godzinę 11:30  w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3, Biurowiec, pokój numer 214.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
  na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Fort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia
w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych
z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt. 7 porządku obrad:

 

I.       w § 6 skreśla się ust. 5 oraz ust. 6:

 5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy  Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ.

6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A.
z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4
i 5 Kodeksu spółek handlowych ."

 

II.w § 6 po ust. 4 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami od 5 do 13:

5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ,
jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami  wynikającymi  z obowiązującej Strategii Grupy  PGZ.

6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.

7.  Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel  gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.

8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ .

9.    Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z  uwzględnieniem  uzasadnionych  interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate  governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie  obowiązujących przepisów   prawa.

10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem  jest  pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ .

12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy  PGZ.

13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.

 

III.      w § 55 po ust. 6 dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 7:

7.  Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

     1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu    
     Spółki;

 

     2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.

 

 

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

 

 

W dniu 21 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 20 grudnia 2018 roku, do godzony 10:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 listopada 2018 roku.

 

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 listopada 2018r., które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmąFort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w      Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

6.      Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

 

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.


W dniu 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 13 lipca 2018 roku, do godzony 12:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3, biurowiec, pokój 214.

 

 

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.


W dniu 21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 29 czerwca 2018 roku, do godzony 15:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3, biurowiec, pokój 214.

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 czerwca 2018 roku

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r., które odbędzie się o godzinie 13:00 w spółce Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec, pokój nr 214.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 z włączonym sprawozdaniem z wydatków reprezentacyjnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

10.Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych, a następnie podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania celowego kapitału rezerwowego i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania celowego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Przygotowanie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. do realizacji projektu inwestycyjnego obsług serwisowych, napraw i remontów wytypowanych modułów silników F100-PW-229 do samolotów F-16 eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia 
  w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

  Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl


Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

 

 

W dniu 29 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie zarządzenia dalszej przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 18 stycznia 2018 roku, do godzony 11:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaWojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 grudnia 2017 roku

    Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2017 r., które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.  Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1.           Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.            Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał, 4.            Przyjęcie porządku obrad, 5.            Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej, 6.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Fort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, 7.            Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 14.00. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  W dniu 08 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 3/2017 na mocy której zgodnie z art. 408 § 2 ksh oraz § 52 Statutu Spółki uchwalono przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 21 listopada 2017 r., do godz. 13:00 i wskazuje jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława 1/3.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 08 listopada 2017 roku

  Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z  art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 listopada 2017 r., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3. Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę
  do Kodeksu Grupy PGZ.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami (Dz. U. z 2016  r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).

 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki (Projekt zmian statutu)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.   Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.   Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

 

 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

W dniu 06 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S. A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę nr 3/2017 zarządzając przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 20 lipca 2017 roku, godziny 10:00. Posiedzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie na dzień 6 lipca 2017 roku

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym,
na podstawie art. 399 §1 w zw. art. 400 §1  kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 lipca 2017 r., które odbędzie się o godzinie 13:00
w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3 01-452 Warszawa (budynek: biurowiec, pokój 214).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WZL Nr 4 S.A.

 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl