WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Walne Zgromadzenie
Nasza oferta

 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

W dniu 06 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S. A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę nr 3/2017 zarządzając przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 20 lipca 2017 roku, godziny 10:00. Posiedzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie na dzień 6 lipca 2017 roku

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym,
na podstawie art. 399 §1 w zw. art. 400 §1  kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 lipca 2017 r., które odbędzie się o godzinie 13:00
w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3 01-452 Warszawa (budynek: biurowiec, pokój 214).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WZL Nr 4 S.A.

  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl