WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Akcje pracownicze »Procedura zbycia akcji
Nasza oferta

 

 PROCEDURA ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A. W  WARSZAWIE

 

 Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje imienne w związku z ograniczeniem wynikającym z § 151 Statutu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 S.A. [Spółka] powinien:

1.      Złożyć Zarządowi Spółki wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji. Wniosek powinien zawierać:

-          dane osobowe Zbywcy akcji,

-          liczbę akcji jaka ma być przedmiotem transakcji

-          dane osobowe Nabywcy akcji

        Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A.

2.      Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa) lub korespondencyjnie

      na adres wskazany powyżej.

3.      Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.wzl4.mil.pl) lub w Biurze Zarządu Spółki.

4.      Zarząd w terminie 8 tygodni od złożenia wniosku wyda pisemną zgodę na zbycie akcji lub wskaże innego Nabywcę, który

      nabędzie akcje na warunkach określonych w § 151 Statutu Spółki oraz cenę nabycia.

5.      Zarząd przekaże Akcjonariuszowi  pisemną odpowiedź na adres wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji.

6.      Umowę zbycia/darowizny akcji należy wypełnić w 3 egzemplarzach (dla zbywcy, nabywcy oraz Spółki)

     

Wzory umów zbycia/darowizny akcji:

Wzór umowy darowizny akcji

-  Wzór umowy sprzedaży akcji

 

Uzyskanie pisemnej zgody Zarządu Spółki na zbycie akcji jest warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji pod rygorem nieważności.

 

Poza zbywaniem akcji imiennych, zgody Zarządu pod rygorem nieważności wymagają również inne formy rozporządzenia akcjami np. obciążenie zastawem czy innym prawem. Zgodnie z § 151 ust. 4 wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.

 

 

WNIOSEK O WPIS DO KSIĘGI AKCYJNEJ

 

STATUT WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 4 S.A.

 

WNIOSEK - AKTUALIZACJA DANYCH